Smiljan Mekicar

Župan brez ideološke navlake

Aktivni športnik, uspešen in nagrajen podjetnik, z večletnimi izkušnjami v medijih, marketingu in turizmu ter sedaj že 13 letnimi v državni upravi, na ministrstvu za gospodarstvo, elektronskih komunikacijah in zdravstvu.

Aktivno deloval v različnih strokovnih delovnih telesih Evropske Komisije ter si pridobil bogate mednarodne izkušnje in veliko znanja. Strokovnjak projektnega vodenja za najzahtevnejše projekte investicij in javnih naročil. Pri vodenju Četrtne skupnosti Črnuče je uspešno premagal strankarske ovire, se posvetil potrebam prebivalcev in skupnim projektom skupnosti, ki omogočajo višjo kakovost življenja vseh. Vedno se zavzema za odpravo anomalij in za dobrobit meščanov, ne glede na njihovo politično ali drugo ideološko opredelitev.

Rojen 24. 10. 1969 v Murski Soboti, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike po izobrazbi, zaposlen kot sekretar na Ministrstvu za
zdravje.

Osnovno programsko izhodišče Dobre države za Ljubljano

Nastopamo s sloganom 20 %

 • ker bomo z obstoječimi sredstvi naredili 20 % več,  
 • ne bomo dovoljevali, da 20 % ponikne v provizijah
 • in gremo na rezultat vsaj 20 % v prvem krogu!

V Ljubljani lahko z obstoječimi sredstvi naredimo več in bolje, brez spornih pogodb, prirejenih razpisov, provizij, mešanja osebnih in javnih interesov, brez spodbujanja ideoloških delitev. To, da je sedanja oblast z javnimi sredstvi, zadolževanjem zgradila, obnovila ceste, javna poslopja, vrtce, športne dvorane ni nekaj izjemnega, to bi moralo biti normalno, gotovo pa ni normalno, da so praktično vsi projekti občine povezani z aferami, nejasnostmi glede ustreznosti cen storitev, spornimi zakulisnimi dogovori, da ne omenjam nekakovostne izvedbe in neučinkovite porabe evropskih sredstev.

Ključne programske točke za Ljubljano smo v Dobri državi strnili v pet vsebinskih sklopov:

Ljubljana ni samo center

1. Za finančno samostojnost Četrtnih skupnosti – več finančnih sredstev in samo-odločanje pri izvajanju življenjsko potrebnih investicij in komunalnem urejanju za Četrte skupnosti MOL

2. Več demokracije pri vodenju MOL - večja vloga meščanov, Četrtnih svetov, Mestnega sveta in vseh njegovih odborov pri kreiranju politike razvoja mesta, investiranju, financiranju in kadrovanju ter izvajanje participatornega proračuna (po principu soodločanja meščanov glede prioritet investiranja), kakovost življenja nima ideologije in mora biti zagotovljena vsem in na vseh ravneh, še posebej v četrtnih skupnostih izven centra mesta

3. Prenehanje zadolževanja MOL le za neustrezne gradbene investicije in neučinkovite (u)poraba EU sredstev - učinkovito vlaganje v vsebine in storitve z dodano vrednostjo ter človeški potencial na podlagi predlogov meščanov ter skupnega konsenza vseh organov MOL, oblikovanje celovite ekipe in učinkovitega sistema za pripravo vsebin in realizacijo projektov, ki bodo prispevali k dvigu splošnega standarda in kakovosti življenja vseh meščanov

Betonu vdahnimo življenje

4. Dokončanje projekta Stožice – oživitev celotnega področja in preprečitev propadanja dela kompleksa

5. Konec agonije in sprenevedanja pri obnovi Plečnikovega stadiona – izvedba vseh potrebnih aktivnosti za revitalizacija stadiona in ureditev okolice

6. Izgradnja sodobnih in varnih kolesarskih poti po celotnem področju MOL – Ljubljana mora postati mesto prijazno kolesarjem po celotnem ozemlju, ne samo v centru

7. Gradnja sodobne avtobusne in železniške postaje – takojšnja izvedba vseh potrebnih aktivnosti za transparentno realizacijo projekta v dogovoru z državo in zasebnimi vlagatelji

8. Projekt sodobne nadzemne železnice - na vseh vpadnicah v mesto, glavnih ulicah ter hitra in sodobna povezava z letališčem Jožeta Pučnika – Brnik

Za zdravo, čisto in prijazno mesto

9. Izvedba ukrepov za trajnostni razvoj in čisto okolje - prepoved vožnje vozil z neustreznimi dizelskimi motorji po mesta ter ureditev področja kurišč na trda goriva, ozelenitev vseh zapuščenih lokacij in opuščenih gradbenih jam, sanacija Jarškega proda in zaščita zajetij pitne vode

10. Digitalno mesto in hiter brezplačni WI-FI na področju celotne MOL – aktivni nadzor in usmerjanje prometa, brez zastojev in okolju prijazno, prost dostop do interneta tudi v avtobusih in vseh javnih prostorih

11. Prijazen, udoben, sodoben, hiter in varen javni potniški promet – zagotovitev vstopanje in izstopanje na avtobuse LPP na vseh vratih ter podaljšanje posebnih pasov na vseh vpadnicah in glavnih cestah, ureditev vseh cestišč na trasah LPP, poenotenje in višji standard taksi storitev, konec oderuških parkirnin ob bolnišnicah

12. Sprememba turistične strategije - iz sezonskega, masovnega in tranzitnega turizma v trajnostni, doživljajski in kakovosten turizem, ki bo okolju in meščanom prijazen, v povezavi celotne ožje in širše okolice Ljubljane

Za Ljubljano po meri vseh meščanov

13. Zagotavljanje boljših pogojev in ustrezne finančne spodbude za lokalna kulturna, športna in prostovoljna gasilska društva – društvena kultura in šport nas bogatita in povezujeta, prostovoljni gasilci pa vedno priskočijo na pomoč, zato si zaslužijo ne samo pozornost, temveč tudi primerno finančno podporo

14. Aktivna stanovanjska politika za zagotovitev ugodnih najemniških stanovanj za mlade ter ustreznih bivalnih pogojev z oskrbo za starejše – odkup in izgradnja stanovanjskih kapacitet namenjene mladim pod ugodnimi pogoji ter spodbujanje starejših, da zamenjajo lastne neprimerne hiše in stanovanja za dosmrtno zagotovljeno bivanje v oskrbovanih centrih in skupnostih

15. Mestna bolnišnica in boljši dostop do vseh zdravstvenih storitev za meščane Ljubljane – zagotavljanje prostorskih in kadrovskih pogojev za preventivne in zdravstvene storitve meščanov, vključno z negovalnimi in paliativnimi storitvami

Za varno mesto, vedno in povsod

16. Krepitev ukrepov za večjo varnosti vseh delov Ljubljane – reorganizacija mestnih redarjev z večjim poudarkom na preventivi in vzgoji ter oblikovanje javnih varnostnih služb po Četrtnih skupnostih za večjo varnost ljudi, premoženja in okolja

V Dobri državi:

 • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
 • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
 • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
 • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
 • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
 • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
 • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
 • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
 • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu

Kandidatna lista za Mestni svet in boljšo Ljubljano

1. Smiljan Mekicar
2. Simona Leskovec
3. Rok Rus
4. Natalija Tripković
5. Luka Fabjan
6. Marijana Šemrl
7. Goran Domanjko
8. Melani Mekicar
9. Gabrijel Leskovec
10. Frida Car
11. Gregor Škerlep
12. Dejan Krajnc

13. Grega Baggia
14. Polonca Štefanič
15. Cvetko Kosec
16.. Dragica Bubnjić
17. Živko Rus
18. Džurža Rus
19. Damjan Bojović
20. Manca Omahen Majnardi
21. Branko Ristič
22. Andreja Domanjko
23. Peter Golob

24. Alberta Lorbek
25. Ivan Car
26. Simona Čas
27. Peter Perhaj Puntar
28. Danica Domanjko
29. Milan Kralj
30. Tea Melart
31. Jože Fištrovič
32. Silvana Fištrovič
33. Matevž Benedičič
34. Tinka Leskovec

35. Franjo Bubnjić
36. Sara Fištrovič
37. Ratko Ristić
38. Alenka Mekicar
39. Gašper Markelj
40. Ana Mekicar
41. Zoran Kus
42. Tilen Majnardi
43. Peter Jamnikar
44. Jaka Vadnjal
45. Bojan Dobovšek