Dobra država, Bojan Dobovšek, Peter Golob, korupcija, mediji, evropske volitve

VIDEO - »Slovenija bo postala bogata, če bo izkoreninila korupcijo, in ostala lepa, če konča z ekološko brezbrižnostjo«

Nosilec liste Dobre države na evropskih volitvah, Peter Golob, je danes predstavil zeleno razvojno platformo za Slovenijo in Evropo. Predsednik, stranke, dr. Bojan Dobovšek. pa je opozoril na nedemokratične deviacije v medijih, ki nujno potrebujejo zakonske korekcije...

Peter Golob je poudaril, da »namesto izkoriščevalskega, brezbrižnega kapitalizma moramo sprejeti korekcije sistema in nove oblike upravljanja ter poleg ekonomske komponente poskrbeti za socialno in ekološko osnovo sistema, dejansko skrb za okolje, naravna bogastva, zaščito ljudi, rastlin in živali, vse skupaj na podlagi realnih predpostavk brez sanjaškega fanatizma. Zato je potreben prehod v okolju in človeku prijazen ekonomski sistem. Ta sistem mora upoštevati, da so naravni viri omejeni, da imamo na voljo dokončno količino naravnih dobrin, to velja tako za državo Slovenijo, EU in celoten planet Zemlja. Dosedanje ekonomske teorije tega dejstva enostavno niso upoštevale. Slovenija se mora v praksi v dnevnem delovanju državnih organov in posameznikov soočiti s spoznanjem, da je njen razvoj, in nenazadnje tudi samostojnost, odvisna od ohranitve naravnega okolja«.


Dr. Bojan Dobovšek je izpostavil sodobna ogrožanja niso samo vojaška, ali terorizem. Vse bolj gre za zapletena, povezana gospodarska, ekološka, podnebna, energetska vprašanja. Zato odgovore nanje ne more zagotavljati samo policija, vojska…. zraven še vsa druga sektorska področja: za delo, socialo, gospodarstvo, okolje in prostor, energetiko, finance, ne nazadnje kulturo in izobraževanje, ki mora dvigniti stopnjo zavedanja o sodobnih grožnjah. Treba je bolj aktivno vključiti strokovno civilno družbo. »Spopadi« se vse bolj odvijajo v medijih in medmrežju, zato so pomembni strokovni, odgovorni mediji in novinarji

Migracije nastajajo zaradi zgodovinskih, kolonialnih, gospodarskih in podnebnih razlogov. Urejati jih je potrebno proaktivno, ne samo gasiti »požare«, ko se ti zgodijo. Ukrepati je potrebno na treh ravneh:1. v državah od kjer ljudje bežijo (urediti razmere da ostanejo doma), 2. v tranzitnih državah, ki so sedaj preobremenjene, kar predstavlja varnostna in politična tveganja in 3. v državah kjer se nastanijo (tu morajo migranti sprejeti osnovne vrednote družbe, v katero se hočejo integrirati).

Tudi finančni sektor mora delovati v korist gospodarstva, gospodarski subjekti se ne smejo izogibati plačilu davkov, ki so vir razvoja, sociale, investicij sodobne države. S finančnimi instrumenti je potrebno spodbujati zaposlovanje mladih, gradnjo stanovanj in sodobno, trajnostno infrastrukturo ter energetiko, ki ne degradira okolja. Finančni sektor ne sme biti vir ekstra dobičkov in kriz, ki hromijo globalni razvoj.

Korupcija, ki je »kraja« javnega denarja za zasebno korist razžira temelje družbe. S korupcijo se izgubi tretjina slovenskega državnega proračuna, vse to bi se lahko namenilo za zdravstvo, ceste, mlade in pokojnine .... Poleg represivnih ukrepov policije je potrebno več preventivnega nadzora nad tokovi denarja, izredno pomembno je kredibilno, neodvisno raziskovalno novinarstvo.

Zavedanje o ekološki problematiki pomeni preživeti in ohraniti svet za mlade. Priča smo podnebnim katastrofam, problemom s kopičenjem smeti, bitkam za pitno vodo, onesnaženju zraka….. Strošek onesnaženja okolja, omejenost naravnih virov in ogrožanja ljudi je potrebno umestiti v razvoje ekonomske enačbe. Ob slednjem bo prišlo do takojšnje korekcije v presoji različnih projektov. Dobičke na račun onesnaženja okolja je potrebno usmeriti v izboljšanje življenjskega okolja na vseh področjih. Problemi ki jih izpostavljamo so: globalno segrevanje, ki postaja politično-ekonomski problem prve kategorije, trgovina z odpadki, izločitev nerazgradljivih materialov iz dnevne uporabe (plastika), izsekavanje in trgovina z lesom, nezakonit ribolov in ogrožen živalske vrste, izpusti CO2, onesnaženja vode. Z reševanjem ekoloških problemov je integralno povezan trajnostni transport, tudi v povezavi z masovnim turizmom, ki pomeni degradacijo življenjskega in naravnega okolja.

Dejstvo tudi je, da predvolilna kampanja v Sloveniji ni demokratična. Luknje v zakonodaji omogočiao lastnikom medijev, da te zlorabljajo v svoj zasebni namen. Zato Dobra država predlaga:

1. spremembe zakona o RTVSLO, ki bodo odpravile diskriminatorno in arbitrarno razlikovanje parlamentarnih in neparlamentarnih strank, ali neodvisnih list na posameznih soočenjih v okviru volilne kampanje ter omogočile dejansko delovanje javnega servisa v interesu vseh državljanov,

2. spremembe zakona o volilni in referendumski kampanji, ki bodo vse medije, ne glede na zasebno, ali javno lastništvo, zavezale k enakopravni predstavitvi vseh list ali kandidatov, ki kandidirajo na posameznih volitvah, če se bo posamezen medij odločil za posebne predvolilne oddaje ali rubrike,

3. spremembe zakona o volilni in referendumski kampanji, ki bodo medije in agencije za merjenje javnega mnenja dodatno zavezale k predstavitvi načina merjenja in prikazovanja rezultatov merjenja javnega mnenja,

4. sprejem posebnega zakona o agencijah za merjenje javnega mnenja, ki bo obvezo o korektnosti objavljanja načinov merjenja in prikazovanja rezultatov razširila na celotno leto ter lastnike teh agencij podvrgla obvezam zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,

5. spremembe zakona o volilni in referendumski kampanji, ki bodo vse medije, ne glede na zasebno, ali javno lastništvo, zavezale k prepovedi prikritega oglaševanja strank v okviru različnih informativnih oddaj, ki se sedaj izvaja na podlagi izgovorov o »neodvisni« uredniški politiki,

6. omejitev sej delovnih teles in Državnega zbora v obdobju volilne kampanje na teme in na področja povezana z nacionalno varnostjo in nujnimi organizacijsko-pravnimi zadevami, kar bo preprečilo, ali vsaj omejilo zlorabe sej delovnih teles in sej Državnega zbora v predvolilne namen.

Trajnostna platforma za Evropo
0
Feed

Oddajte komentar