Dobra država, program, zdravstvo, čakalne vrste, korupcija, dr. Bojan Dobovšek, Smiljan Mekicar

Realne cene in realni računi bodo dosegli ozdravitev našega zdravstvenega sistema

V stranki Dobra država smo prepričani, da bodo realne cene vseh zdravstvenih storitev prispevale k povečanju učinkovitosti, večji kakovosti, zmanjšanju (nepotrebnih) stroškov....

V stranki Dobra država smo prepričani, da bodo realne cene vseh zdravstvenih storitev prispevale k povečanju učinkovitosti, večji kakovosti, zmanjšanju (nepotrebnih) stroškov, nagrajevanju po opravljenem delu, optimizaciji storitev v bolnišnicah in posledično posodobitvi omrežja zdravstvenih zavodov in vseh izvajalcev zdravstvenih storitev. 


Vse to se lahko zgodi po »naravni« poti, brez prisile, saj bomo poskrbeli, da bo denar sledil bolniku in da se bodo izvajalci trudili v dobro bolnika. To ne bo »reforma«, to bo "evolucija zdravstvenega sistema", to bo prehod v dobro zdravstvo. Nadgradili in posodobili bomo model financiranja zdravstvenega varstva – namesto obstoječega SPP (skupina primerljivih primerov) sistema, torej financiranja bolnišnic po principu dogovornega plačila vnaprej, bomo uvedli financiranje po dejansko opravljenih zdravstvenih storitvah in stroških nastalih po posameznem bolniku ter določenih v enotnem ceniku za vse storitve v okviru javnega zdravstvenega sistema, ne glede na statusno ali lastniško obliko
izvajalca.

S tem bomo uvedli ne le nadzor nad financiranjem storitev in preglednostjo (u)porabe sredstev, ampak doprinesli k temu, da bo sleherni bolnik postal center in osrednja skrb zdravstvene obravnave. Posledično bo to vodilo k dvigu varnosti, učinkovitosti in kakovosti storitev, večjemu zadovoljstvu vseh deležnikov ter omogočeni neposredni dostopnosti (brez nepotrebnih čakalnih vrst in dob).

Dobra država bo poskrbela, da ne bo nikoli več potrebno z donacijami in raznimi dobrodelnimi akcijami zbirati denar za zdravljenje otrok doma, ali v tujini, saj je to nedopustno.  Poleg vzpostavitve zaupanja bomo okrepili nadzor na vseh ravneh (vodenje, javno naročanje, zaposlovanje, …) na način, ki bo usmerjal vse zdravstvene ustanove v učinkovito opravljanje dela z bolniki, pri vseh zaposlenih dvignil stopnjo odgovornosti, kar bo posledično privedlo do specializacije bolnišnic v državi in celovito prenovo omrežja zdravstvenih ustanov po naravni poti..


Celovit program stranke na področju zdravja je predstavljen pod razdelkom Volitve 2018.

0
Feed

Oddajte komentar