Smiljan Mekicar

Župan brez ideološke navlake

Aktivni športnik, uspešen in nagrajen podjetnik, z večletnimi izkušnjami v medijih, marketingu in turizmu ter sedaj že 13 letnimi v državni upravi, na ministrstvu za gospodarstvo, elektronskih komunikacijah in zdravstvu.

Aktivno deloval v različnih strokovnih delovnih telesih Evropske Komisije ter si pridobil bogate mednarodne izkušnje in veliko znanja. Strokovnjak projektnega vodenja za najzahtevnejše projekte investicij in javnih naročil. Pri vodenju Četrtne skupnosti Črnuče je uspešno premagal strankarske ovire, se posvetil potrebam prebivalcev in skupnim projektom skupnosti, ki omogočajo višjo kakovost življenja vseh. Vedno se zavzema za odpravo anomalij in za dobrobit meščanov, ne glede na njihovo politično ali drugo ideološko opredelitev.

Rojen 24. 10. 1969 v Murski Soboti, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike po izobrazbi, zaposlen kot sekretar na Ministrstvu za
zdravje.

Osnovno programsko izhodišče Dobre države za Ljubljano

»V Dobri državi menimo, da Ljubljana zaradi svoje centralistične, pogosto samovšečne, arogantne politike razvoja in komuniciranja z drugimi deli Slovenije ne izkorišča razvojnih potencialov v polni meri, predvsem pa zanemarja sinergije sodelovanja s širšim ljubljanskim območjem in z ostalimi deli Slovenije. Napačne strateške odločitve in druge organizacijske deviacije v vodenju mesta se kažejo v neustrezni koncentraciji investicij večinoma v centru Ljubljane, razpadanju prometne politike in infrastrukturnih povezav z ostalo Slovenijo ter svetom, z nezmožnostjo dogovora med Ljubljano in državo o ključnih razvojnih projektih, nenazadnje v neustreznem razvoju množičnega, sezonskega tranzitnega turizma brez visoke dodane vrednosti, kar že obremenjuje življenje v mestu.«

Ključne programske točke za Ljubljano smo v Dobri državi strnili v pet vsebinskih sklopov:

Ljubljana ni samo center

1. Za finančno samostojnost Četrtnih skupnosti – več finančnih sredstev in samo-odločanje pri izvajanju življenjsko potrebnih investicij in komunalnem urejanju za Četrte skupnosti MOL

2. Več demokracije pri vodenju MOL - večja vloga meščanov, Četrtnih svetov, Mestnega sveta in vseh njegovih odborov pri kreiranju politike razvoja mesta, investiranju, financiranju in kadrovanju ter izvajanje participatornega proračuna (po principu soodločanja meščanov glede prioritet investiranja), kakovost življenja nima ideologije in mora biti zagotovljena vsem in na vseh ravneh, še posebej v četrtnih skupnostih izven centra mesta

3. Prenehanje zadolževanja MOL le za neustrezne gradbene investicije in neučinkovite (u)poraba EU sredstev - učinkovito vlaganje v vsebine in storitve z dodano vrednostjo ter človeški potencial na podlagi predlogov meščanov ter skupnega konsenza vseh organov MOL, oblikovanje celovite ekipe in učinkovitega sistema za pripravo vsebin in realizacijo projektov, ki bodo prispevali k dvigu splošnega standarda in kakovosti življenja vseh meščanov

Betonu vdahnimo vsebino in življenje

4. Dokončanje projekta Stožice – oživitev celotnega področja in preprečitev propadanja dela kompleksa

5. Konec agonije in sprenevedanja pri obnovi Plečnikovega stadiona – izvedba vseh potrebnih aktivnosti za revitalizacija stadiona in ureditev okolice

6. Izgradnja sodobnih in varnih kolesarskih poti po celotnem področju MOL – Ljubljana mora postati mesto prijazno kolesarjem po celotnem ozemlju, ne samo v centru

7. Gradnja sodobne avtobusne in železniške postaje – takojšnja izvedba vseh potrebnih aktivnosti za transparentno realizacijo projekta v dogovoru z državo in zasebnimi vlagatelji

8. Projekt sodobne nadzemne železnice - na vseh vpadnicah v mesto, glavnih ulicah ter hitra in sodobna povezava z letališčem Jožeta Pučnika – Brnik

Za zdravo, čisto in prijazno mesto

9. Izvedba ukrepov za trajnostni razvoj in čisto okolje - prepoved vožnje vozil z neustreznimi dizelskimi motorji po mesta ter ureditev področja kurišč na trda goriva, ozelenitev vseh zapuščenih lokacij in opuščenih gradbenih jam, sanacija Jarškega proda in zaščita zajetij pitne vode

10. Pametno mesto in hiter brezplačni WI-FI na področju celotne MOL – aktivni nadzor in usmerjanje prometa, brez zastojev in okolju prijazno, prost dostop do interneta tudi v avtobusih in vseh javnih prostorih

11. Prijazen, udoben, sodoben, hiter in varen javni potniški promet – zagotovitev vstopanje in izstopanje na avtobuse LPP na vseh vratih ter podaljšanje posebnih pasov na vseh vpadnicah in glavnih cestah, ureditev vseh cestišč na trasah LPP, poenotenje in višji standard taksi storitev, konec oderuških parkirnin ob bolnišnicah

12. Sprememba turistične strategije - iz sezonskega, masovnega in tranzitnega turizma v trajnostni, doživljajski in kakovosten turizem, ki bo okolju in meščanom prijazen, v povezavi celotne ožje in širše okolice Ljubljane

Za Ljubljano po meri vseh meščanov

13. Zagotavljanje boljših pogojev in ustrezne finančne spodbude za lokalna kulturna, športna in prostovoljna gasilska društva – društvena kultura in šport nas bogatita in povezujeta, prostovoljni gasilci pa vedno priskočijo na pomoč, zato si zaslužijo ne samo pozornost, temveč tudi primerno finančno podporo

14. Aktivna stanovanjska politika za zagotovitev ugodnih najemniških stanovanj za mlade ter ustreznih bivalnih pogojev z oskrbo za starejše – odkup in izgradnja stanovanjskih kapacitet namenjene mladim pod ugodnimi pogoji ter spodbujanje starejših, da zamenjajo lastne neprimerne hiše in stanovanja za dosmrtno zagotovljeno bivanje v oskrbovanih centrih in skupnostih

15. Mestna bolnišnica in boljši dostop do vseh zdravstvenih storitev za meščane Ljubljane – zagotavljanje prostorskih in kadrovskih pogojev za preventivne in zdravstvene storitve meščanov, vključno z negovalnimi in paliativnimi storitvami

Za varno mesto, vedno in povsod

16. Krepitev ukrepov za večjo varnosti vseh delov Ljubljane – reorganizacija mestnih redarjev z večjim poudarkom na preventivi in vzgoji ter oblikovanje javnih varnostnih služb po Četrtnih skupnostih za večjo varnost ljudi, premoženja in okolja

V Dobri državi:

 • politiki delajo v interesu ljudi
 • je kriterij za nagrajevanje posameznika uspešnost in usposobljenost
 • so ljudje enakopravni pred zakonom
 • je korupcija kaznovana
 • so občine, regije enakopravne
 • je infrastruktura urejena
 • so ljudje plačani za svoje delo
 • upokojenci niso reveži
 • mladi nimajo razlogov za odseljevanje
 • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
 • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo
 • ljudje ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
 • ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam